I. Informacje ogólne

1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym pod adresem internetowym: www.ekskluzywnaherbata.pl

1.1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy - rozumie się przez to PALLAVI GROUP SP.Z O.O z siedzibą w Koszalinie, ul. Szczecińska 32, 75-137 Koszalin, NIP: 6692525755, KRS 0000582147

Kupującym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

Sklepie - rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.ekskluzywnaherbata.pl

Towarze - rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cenie netto - należy przez to rozumieć cenę nie zawierającą podatku VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Cenie brutto - należy przez to rozumieć cenę zawierającą podatku VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Dostawcy - należy przez to rozumieć podane w Sklepie Firmy Kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru.

Zamówieniu - rozumie się przez to zestaw Towarów określonych do realizacji przez Kupującego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

II. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

1. Do korzystania z usług sklepu internetowego ekskluzywnaherbata.pl przez Kupującego niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupów związane jest z prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia hasła oraz potwierdzenia przez Kupującego rejestracji zgodnie ze wskazówkami w otrzymanym e-mailu), wyrażeniem przez Kupującego zgody na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Sklepu.

2.1. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.

2.2. Hasło i login mają charakter poufny.

3. Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący powinien potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Kupującemu e-maila z numerem Zamówienia.

6. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

  • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  • po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
  • złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.


 

7. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

7.1. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Cena brutto Towaru i Cena netto Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze.

9. Minimalna wartość Zamówienia to 20 złotych (brutto) nie uwzględnieniająca Kosztów dostarczenia Towaru. W momencie gdy wartość Zamówienia przekroczy 300 złotych (brutto), Sprzedawca pokrywa Koszty dostarczenia Towaru.

10. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu, lub telefonicznie na numer telefonu podany w otrzymanym e-mailu po złożeniu Zamówienia (podany też na stronie internetowej sklepu).

11. Dokumentem sprzedaży jest Paragon bądź Faktura VAT (jeżeli klient sobie taką zażyczy).

12. W razie wystąpienia braku Zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru.

13. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

III. Zasady płatności

1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu. Możliwe formy płatności to:

    gotówka - zapłata w tej formie następuje przy odbiorze towaru od kuriera (za pobraniem),
    przelew - na konto sprzedawcy wskazane w zamówieniu. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie 7 dni Zamówienie zostanie anulowane.
    płatności online
    odbiór osobisty

2.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”

„Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

3.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”)

4.Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.”)IV. Dostawa

1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Firm Kurierskich.

3. Sposoby, Koszty oraz Obszar dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

4. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Dostawca skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W razie przypadku ponownej nieskutecznej dostawy z winy Kupującego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.

5. Przy dostawie Towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.

5.1. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Kupujący proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę, protokołu zwrotu.

6. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.

7. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.  Średni czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni (lub więcej w zależności od kanału dostarczenia towaru, aczkolwiek czas realizacji zamówienia powinien być wyrażony w konkretnej liczbie dni roboczych)

V. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Szczecińska 32, 75-137 Koszalin

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

3. Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący.

VI. Reklamacja i zwrot towaru

1. W przypadku stwierdzenia braku Towaru lub wadliwości dostarczonego Towaru, Kupujący w celu złożenia reklamacji proszony jest o kontakt ze Sklepem. Kontakt drogą elektroniczną możliwy jest całą dobę.

2. Jeżeli reklamacja dotyczy jakości produktu Sprzedający ma prawo zwrócić się do Kupującego o przesłanie na koszt Sprzedającego kwestionowanego produktu celem wykonania czynności wyjaśniających.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę pisemnie na adres e-mail.

VII. Ochrona danych osobowych- POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO)- wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

1.1. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach etc.)

VIII. Postanowienie końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta.

3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Albo skorzystaj z

Kontakt z nami

Twój koszyk

W koszyku nie ma jeszcze produktów